arama

Kürtler Türk Müdür?

Bugün Kürtler ırkî mânâda Sami kavimlerinin özelliklerini daha fazla yansıtmaktadırlar. Hiçbir zaman devlet olamadıklarından, hiçbir toprağı vatanlaştıramadıklarından dolayı “anayurt”ları yoktur.
Kürtler Türk Irkından Mıdır?
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Hiva Sönmez

Kürtler aslen Farsların dağlı bir kolu olup Araplarla aşırı derecede karışma sonucu Semitikleşmişlerdir. Kürtler Türk Müdür? bugün Kürtler ırkî mânâda Sami kavimlerinin özelliklerini daha fazla yansıtmaktadırlar. Hiçbir zaman devlet olamadıklarından, hiçbir toprağı vatanlaştıramadıklarından dolayı “anayurt”ları yoktur.

Ortaya çıktıkları topraklar vardır ki, bunun da Orta ve Güney İran olduğu söylenebilir. Kürtçe ise yeryüzündeki ilkel dillerden biridir. Kökeni yine Farsçaya dayanır. Türkçeden, Arapçadan ve başka birçok dilden sözcük almalarına rağmen dillerindeki sözcük sayısı Türkçenin tek lehçesindeki sözcük sayısının beşte biri kadar bile olamamaktadır. Kısacası Kürtçülerin iddia ettiği gibi Kürtler ayrı bir millet değildir.

Ülkücülere Göre Kürtler Türk Müdür?

Ülkücülerin ısrarla savunduğu Kürtlerin Türk soyundan olduğu görüşü de doğru değildir. Bu tez, 1980’lerin sonu ve 90’ların başında Kürtlerin bölücülüğe kapılmaması için yaratılmış, ama Kürtler tarafından kabul görmemiş, dönüp dolaşıp Türklerin kendisini vurmuştur. Bu tez, sadece Elegest anıtındaki tek sözcüğün çarpıtılmasına dayandırılmıştır.

“Min körtül kan Alp Urungu”, yani “Ben Körtle han Alp Urungu”, çarptırılarak “Kürt ilhanı Alp Urungu’ya dönüştürülmüştür. Anıtın yazıldığı tarih 650 yıllarıdır ki, Kürtler 7. yüzyılda İslâmı kabul etmişlerdir ve ondan sonra sayısız kaynakta Kürtler tanımlanmaya başlar. Ancak bu tezi yaratanlar bunları yok sayar. Yani moğolistan’daki bir Türk boyunun, hemen hemen aynı tarihlerde Orta Doğu’da bir etnisite olarak, hem de Türklüğünü unutmuş, ayrı bir etnisite olarak tanımlanabilmesi için Moğolistan’dan Orta Doğu’ya ışınlanması bile yetersiz kalır! Zaten, Divanü Lügati’t- Türk’te tüm Türk boyları sıralandığı halde Kürt diye bir isim kesinlikle yoktur. Türk ile Kürt isimlerinin aynı harflere sahip olmasına derin anlamlar yüklemek ve “Kürtler, karda kart kurt sesi çıkararak yürüyen dağ Türkleridir” demek komedidir.

Kürtler Arap Mıdır?

ARAPLAR VE BAŞKA MİLLETLERLE KARIŞTILAR Kürtler, Farsların ana kitlesinin kent medeniyetinden uzaklaşmış, Araplarla ve başka milletlerle karışarak ayrı bir etnisite hâlini almış, ancak dil ailesi olarak Farsça’ya bağlı kalmış ilkel bir Fars koludur. Zaten Kırmançi, Zaza, Asuri, Sorani, Gorani gibi çeşitli toplulukları Kürt diye birleştiren bizleriz. Bir toplumun kökenini belirleyen en önemli kıstas, mensubu oldukları dil ailesidir. Bu bağlamda, Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesinin Fars koluna dahildir.

Ayrıca, herhangi biri, Türklere yönelik olarak propagandası yapılan “Kürtler Türk soyundandır” söyleminin, Türklere ne gibi bir yararı olacağını söyleyebilir mi? Bunun Kürtlere daha çok tolerans ve sempati gösterilmesinden, kendilerine daha rahat hareket alanı sağlanmasından başka ne gibi bir yararı olabilir? Şu an hakları gasp edilen, şehirleri istila edilen Kürtler değil, Türklerdir. “Kürtler Türk soyundandır” propagandası Kürtlere yönelik yapılsa anlarım, belki inanıp kendisini Türklüğe bağlayan olabilir ki, 20 senedir yapıldığı hâlde başarılı olamamıştır, ancak zararı olur. Bu durumda, hâlâ gelip uydurma tarih tezleriyle Türklere “Kürtler de bizimle aynı soydan, onlar da Türk” demek, Türklerin zaten yarım yamalak kalkık durumda olan kendilerini savunma kalkanlarını iyice indirmelerine yol açabilir.

Durumu o hâle getirmek zorundayız ki, biz başkalarını kendimizle bir sayıp içimizi rahatlatmaya çalışmayalım, başkaları bizi kendileriyle bir olduğumuza ikna etmek için debelenip, kendilerinin bunu kabul etmemize lâyık olduklarını ispat etmek için uğraşsınlar.

Kürtler Türk Irkından Mıdır?

Kürtler Türk Soyundan Mıdır?

Kürtler Nereden Gelmektedirler

Kürtler Nerelidir? – “Kürtler, Türk veya Turanlı değildir. Buz gibi İranlıdır. Konuştukları dil bozuk, ilkel bir Farsçadır. Tipleri de öyle. Kürtler batı dağlarında kalmış bir takım Farslardır. Zaten birbirince anlaşamayan dört beş ağızla konuşan ve kendilerini Kırmanç ve Zaza diye iki grupa ayıran bu toplulukları “Kürt” diye birleştiren bizleriz.”

Yazıt, 1888 yılında şimdi Rusya Federasyonu’na bağlı Tuva Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Yenisey ırmağı kollarından Elegest çayı vadisinde bulunmuştur. O sebepten yazıta bu ad verilmiştir. Aynı yerde bulunmuş başka yazıtlar da vardır. Elegest yazıtı şimdi müzede koruma altındadır.

Yazıt Göktürk harfli 12 satırlık bir mezar kitabesidir ve dili tamamıyla Türkçedir. Metin, 39 yaşında ölen hanın ağzından yazılmıştır ve onun ölümünden duyulan üzüntü dile getirilmiştir. Tipik bir Yenisey yazıtıdır. Bu tür başka yazıtlar da vardır. Yazıtın bir Kırgız hanına ait olduğu sanılmaktadır. Yazıtta tarih olarak pars yılı geçmekte ise de, bunun hangi pars yılı olduğu belli değildir. Yazıt, sanıldığı gibi bir Kırgız hanına ait ise, o zaman büyük ihtimalle Kırgızların, Uygur devletini yıkıp bağımsızlıklarını kazandıkları 840 yılından sonraki bir devreye ait olabilir. Bununla beraber yazıtın, bağımsızlık öncesi devirden kalmış olma ihtimali de vardır.

Not: Bu yazı Kundir.com sosyal içerik platformuna kayıt olan kullanıcılar tarafından yazılmıştır. Kundir.com Yazıdan sorumlu değildir.